Przebarwienia skóry | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Przebarwienia skóry

Przebarwieniami skóry nazywamy ograniczone lub uogólnione zmiany kolorytu skóry. O kolorze skóry decydu­je szereg czynników, takich jak: barw­nik, tj. melanina, hemoglobina (w postaci utlenionej i zredukowanej) oraz barw­niki karotenoidowe. Do syntezy melaniny zwanej melanogenezą dochodzi w melanocytach, czyli komórkach barwnikowych. Melanocyty mogą wy­stępować prawie we wszystkich tkan­kach, ale najwięcej jest ich w obrębie naskórka, mieszków włosowych, gałki ocznej oraz wokół naczyń krwiono­śnych i zakończeń nerwowych.

Pod względem patomorfologicznym przebarwienia mogą mieć charakter melaninowy i niemelaninowy. Ze wzglę­du na głębokość lokalizacji dzielimy je na naskórkowe (z kumulacją melaniny w naskórku) i skórne (barwnik kumulu­je się w makrofagach skóry właściwej). Najczęściej występują przebarwienia mieszane, skórnonaskórkowe. Ustale­nie głębokości przebarwień umożliwia badanie w lampie Wooda.

Najczęstsze zmiany zabarwienia skó­ry to piegi (ephelides), w których na nie­wielkiej przestrzeni obserwuje się zwięk­szenie zawartości barwnika w warstwie podstawnej naskórka, głównie twarzy i odsłoniętych części ciała. Są to w isto­cie jedynie defekty kosmetyczne i nie sta­nowią punktu wyjścia nowotworów. Piegi powstają po długotrwałym naświe­tlaniu, a istniejące wcześniej stają się z czasem ciemniejsze.

Drugą grupę zmian zabarwienia skó­ry stanowią plamy soczewicowate {lenti-gines). Są to żółtawe lub brunatne plamy przebarwieniowe o różnej wielkości, kształcie i nieostrych granicach, zlewają­ce się ze sobą. Powstają one na skutek zwiększenia liczby melanocytów wypeł­nionych barwnikiem w obrębie warstwy podstawnej naskórka. Ilość tego barwni­ka jest ściśle związana z działaniem pro­mieniowania ultrafioletowego UVB. Tak więc konsekwencją przewlekłych ekspo­zycji na światło u osób w starszym wieku są plamy widoczne na grzbietach dło­ni i twarzy (lentigines sensilis), a w młod­szym, w następstwie oparzeń słonecz­nych (lentigines solares) na karku i barkach. Te ostatnie dotyczą głównie mężczyzn pracujących latem na świeżym powietrzu.

Przypisane kategorie: , ,