Warunki korzystania – Regulamin Strony | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Warunki korzystania – Regulamin Strony

Regulamin strony

 1. Wstęp
 2. Przekazane w treści niniejszego dokumentu, zwanego dalej Regulaminem, informacje stanowią zasady korzystania ze strony internetowej klinikakolasinski.pl (zwanej dalej Serwisem). Użytkownicy i goście Serwisu zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu.

 1. Oznaczenie administratora Serwisu
 2. Administratorem Serwisu jest Klinika Kolasiński – Hair Clinic Poznań (62-020 Swarzędz, ul. Staszica 20A, NIP 782-002-49-54, REGON 631558067).

 1. Prawa autorskie
 2. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym także niniejszy Regulamin objęte są prawami autorskimi. Dotyczy to w szczególności treści pisemnych, zdjęć, filmów wideo, grafik i treści dźwiękowych. Kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie powyższych treści bez pisemnej zgody administratora Serwisu może stanowić naruszenie praw autorskich i będzie ściganie z pełną surowością prawa. Administrator korzysta z usług wyspecjalizowanej firmy, zajmującej się monitoringiem przetwarzania treści publikacji Kliniki Kolasiński w internecie.

 1. Znaki towarowe
 2. Nazwa i logo Klinika Kolasiński stanowią znak towarowy prawem chroniony. Wszelkie inne użyte znaki towarowe należą do ich właścicieli.

 1. Materiały Serwisu
 2. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zawarte w Serwisie materiały, w tym w szczególności filmy i zdjęcia mogą przedstawiać obrazy przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dotyczy to głównie wykonywanych zabiegów lub badań, na których mogą pojawiać się elementy nagiego ciała ludzkiego, krwi lub wykonywanych operacji. Zabrania się osobom poniżej osiemnastego roku życia korzystania ze strony. Ze Strony nie powinny korzystać także osoby wrażliwe na powyższe treści.

 1. Zastrzeżenie medyczne
 2. Serwis ma wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy.  W żaden sposób materiały i informacje zawarte w Serwisie nie powinny być traktowane, jako substytut porady lekarskiej. Każdy przypadek chorobowy ma charakter indywidualny i jedynie bezpośredni kontakt pozwoli lekarzowi na postawienie diagnozy i zastosowanie właściwych w danym przypadku form leczenia.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu klinikakolasinski.pl, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Klinika Kolasiński – Hair Clinic Poznań z siedzibą przy ul. Staszica 20A, 62-020 Swarzędz (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@klinikakolasinski.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Adama Klimowskiego jako Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dpo24.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. Zawarcia umowy i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  2. Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji
   i prowadzenia konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  3. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  4. Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  5. Udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy kontaktowych (lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego) dostępnych w Serwisie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  6. Marketingu bezpośredniego w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.
 8. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 5 punkt a) powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 9. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 5 pkt. b) jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika w Serwisie.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy kontaktowych (lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego), w szczególności:
  1. imię,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 11. Przekazanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.
 12. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi wysłanego za pomocą formularza zapytania.
 13. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych w trakcie trwania umowy, w tym w szczególności przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu.
 14. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 5 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 15. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  2. innym administratorom, w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.
 16. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 17. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 18. W celu realizacji wskazanych w ust. 20 powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@klinikakolasinski.pl
 19. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 20. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu klinikakolasinski.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 21. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.
  O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Polityka Cookies

  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje, że strona internetowa klinikakolasinski.pl oraz jej subdomeny (de.klinikakolasinski.pl, en.klinikakolasinski.pl, art.klinikakolasinski.pl) wykorzystują pliki cookies.
 2. Dodatkowo Administrator informuje również o fakcie korzystania z innych technologii internetowych, takich jak IndexedDB i Web Storage. Technologie te działają na ten samej zasadzie co pliki cookies.
 3. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tableta), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 5. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;
  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z Serwisu np. umożliwienie odtwarzania filmów pochodzących z serwisu youtube.com;
  3. prezentacja reklam.
 6.  

  PLIKI COOKIES

 7. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
  1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
  2. wygenerowany unikatowy numer;
  3. czas przechowywania pliku.
 8. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są oba typy plików.
 9. Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookie:
  1. tzw. first-party cookies- pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę klinikakolasinski.pl, która należy do Administratora;
  2. tzw. third-party cookies- umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator;
 10. Ze względu na czas przez jaki pliki cookie będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
  1. pliki cookie sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;
  2. pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika.
 11. Pliki firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
  1. w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;
  2. do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu;
  3. w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie, np. wyświetlanie filmów z serwisu youtube.com.
 12.  

  INNE TECHNOLOGIE

 13. Administrator obok plików cookie korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje np. o zawartości koszyka. Możemy wyróżnić następujące technologie umożliwiające przechowywanie danych:
  1. IndexedDB- dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane;
  2. Session Storage- magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;
  3. Local Storage- magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.
 14.  

  PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 15. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących firm zewnętrznych:
  1. Google LLC;
  2. Facebook Ireland Ltd.
  3. Twitter Inc.
 16. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z podmiotów.
 17. Dodatkowo w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, Youtube, Twitter), mapy (Google Maps), odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych.
 18.  

  JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIE I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 19. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 20. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.
 21. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 22. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 23. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies, IndexedDB oraz Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.